https://mobirise.com/

Algemene leveringsvoorwaarden AVC Computers B.V.


1– Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden, inclusief de in artikel (2.5) bedoelde "AVC werkwijze", zijn van toepassing op alle leveranties en op alle werkzaamheden van AVC Computers B.V., gevestigd te Koedijk (hierna te noemen: AVC). De andere in zulkeoffertes, leveranties en/of werkzaamheden betrokken partij

wordt hierna de klant genoemd.

1.2 Alle van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

1.3 Voorwaarden, waarvan een klant zich bedient, wijken ongeacht andersluidende bepaling in die voorwaarden, steeds voor deze voorwaarden.

1.4 Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal. In geval van afwijking bij eventuele vertalingen, blijft steeds uitsluitend de oorspronkelijke Nederlandse versie beslissend.


2- Overeenkomst 

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vervat in een door de klant ter aanvaarding te ondertekenen opdrachtformulier. De overeenkomst komt dan slechts tot stand doordat

de klant dat formulier inderdaad ondertekent. In alle overige gevallen komt er een overeenkomst slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van een opdracht door AVC. Door een nieuwe offerte zijn alle vorige offertes zonder meer vervallen.

2.2 AVC is slechts gehouden aan het geen schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Documentatie zoals ondermeer drukwerk, catalogi, afbeeldingen,prijslijsten, mailings, E-mails, websites en dergelijke is door AVC nimmer bindend.

2.4 Indien de klant een product bestelt dat niet meer nieuw geproduceerd wordt, zal AVC haar best doen dat product alsnog voor de klant te pakken te krijgen, maar zij is niet gehouden tot meer dan daartoe redelijkerwijs haalbaar is.

2.5 Reparaties vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds plaats volgens de van deze voorwaarden deel uitmakende "AVC-werkwijze".

2.6 Indien zij meent aan de kredietwaardigheid van de klant te mogen twijfelen kan AVC haar verplichtingen opschorten en van de klant verlangen dat die haar eerst genoegzame

zekerheid biedt. Voldoet de klant daar niet aan, dan is AVC vrij de opdracht zonder verdere verplichtingen harerzijds terug te geven.

2.7 Indien AVC voor de klant een zaak of onderdeel daarvan wegdoet, is de klant haar de daarmee gemoeide milieukosten verschuldigd.

2.8 Bij tussentijdse annulering van een overeenkomst is de klant alle reeds door AVC gemaakte kosten aan haar verschuldigd, eventuele voorbereidingskosten daarin begrepen, zulks door AVC te verhogen, in geval van onrechtvaardige opzegging door de klant, met 30% van de overeengekomen

prijs.

2.9 AVC is gerechtigd zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden - geheel of gedeeltelijk - door derden te laten uitvoeren, dit alles zonder kennisgeving aan de klant.

2.10 Door vervanging van, zaken bij werkzaamheden door AVC en/of door haar ingeschakelde derden, worden de oorspronkelijke zaken eigendom van AVC.


3- Prijzen 

3.1Prijzen worden, tenzij anders aangegeven, steeds in Nederlandse valuta uitgedrukt.

3.2 Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere taxen of accijnzen.

3.3 Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief kosten van verzending of transport.

3.4 Overeengekomen prijzen zijn slechts bindend voor zoveel het de eigen prijzen van AVC betreft. Alle wijziging in prijzen en tarieven van derden, waartoe ook overheidstarieven

zijn te rekenen, mogen steeds door AVC aan de klant doorberekend worden.

3.5 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor de rekening van de klant. Meer- of minderwerk kan aanleiding geven tot prijswijziging.


4- Levering 

4.1 Levering zal, tenzij anders overeengekomen, steeds geschieden "af bedrijf" AVC. Alle risico voor zaken gaat dadelijk bij levering op de klant. Alle transport van zaken is steeds voor rekening en risico van de klant.

4.2 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. AVC is nimmer aansprakelijk voor termijnoverschrijding die is toe te rekenen aan derden van wie zij afhankelijk is,

dan wel die aan de klant is toe te rekenen.

4.3 Indien de klant de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In zulke

gevallen is de klant redelijke opslagkosten aan AVC verschuldigd.

4.4 AVC behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al haar geleverde zaken de eigendom voor, totdat al het verschuldigde eventuele rente en kosten inbegrepen, volledig is voldaan. Tot dat moment zal AVC deze zaken dadelijk kunnen terugnemen bij verzuim van de

klant, alsook in geval van diens liquidatie, (voorlopige) surseance, faillissement, of in geval door een in derde beslag op zaken wordt gelegd.

4.4 AVC behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de prijs voor werkzaamheden over alle haar daartoe door de klant ter hand gestelde zaken het retentierecht voor, totdat al het verschuldigde, eventuele rente en kosten inbegrepen, volledig is voldaan.


5- Betalingen 

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is betaling, zonder korting of verrekening, a contant, bij aflevering verschuldigd.

5.2 AVC is gerechtigd orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, ook per zulke gedeelten worden uitgevoerd, ook per zulke gedeelten te factureren.

5.3 AVC is steeds gerechtigd een voorschotbetaling of een zekerheid vooraf anderszins te bedingen.

5.4 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn is de klant zonder nadere in gebreke stelling in verzuim. Bij liquidatie, surséance of faillissement van de klant, alsook bij overname van diens bedrijf door een derde, vervalt een overeengekomen betalingstermijn en treedt dadelijk verzuim in.

5.5 In geval van verzuim wordt de klant dadelijk over het openstaande bedrag wettelijke rente, verhoogd met twee procentpunten, verschuldigd. Alle kosten die AVC maakt ter inning van haar vordering maken deel uit van haar vordering.

5.6 Bij verzuim van de klant is AVC steeds gerechtigd alle lopende overeenkomsten met de klant te ontbinden, ook die overeenkomsten, waarin zich het verzuim niet voordoet.


6- Aansprakelijkheid 

6.1 Behoudens in geval van haar aan te rekenen grove fouten is AVC nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, zowel bij de klant als bij derden.

6.2 De aansprakelijkheid van AVC voor aan de klant geleverde zaken gaat nimmer verder dan AVC op haar voorschakel(s) kan verhalen.

6.3 AVC is nimmer aansprakelijk voor schaden of waardeverlies ontstaan door het ondeskundig, dan wel met de gebruiksaanwijzing strijdig, gebruik van zaken. Onder ondeskundig gebruik is mede verstaan gebruik van zaken in samenhang met daarvoor niet geschikte apparatuur of programmatuur, alsook gebruik strijdig met door of vanwege AVC gegeven aanwijzingen.

6.4 AVC is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies of beschadiging van data ( alle vormen van programmatuur, waaronder het besturingssysteem van de computer daarin inbegrepen) die op of in de haar ter hand gestelde zaken is opgeslagen. De klant blijft steeds zelf verantwoordelijk

voor het aanhouden van een volledige back-up.

6.5 Voor zoveel AVC niet tegengestane het hiervoor bepaalde voor schade aansprakelijk is, zal deze schade, gevolgschade daarin begrepen, nimmer meer bedragen dan tweemaal het bedrag van de offerte voor die werkzaamheden waardoor aansprakelijkheid is ontstaan.


7- Reclames

7.1 De klant is gehouden de zaken bij levering dadelijk op zichtbare gebreken te controleren. Geconstateerde gebreken dienen dadelijk aan AVC medegedeeld te worden. Nadien is AVC voor zulke gebreken niet aansprakelijk. Alle aanspraken wegens bij levering niet zichtbare gebreken vervallen zo zij niet uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis van AVC zijn gebracht.

7.2 Alle aanspraken wegens gebreken vervallen, indien AVC niet behoorlijk in de gelegenheid is gesteld één en ander te controleren en des nodig in orde te brengen.

7.3 Reclames op facturen vervallen indien zij niet schriftelijk bij AVC zijn ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur.

7.4 Retourzending kan alleen geschieden franco bedrijf AVC en voor risico van de klant na schriftelijke toestemming tot retourzending van AVC. Aan deze toestemming kunnen

door de klant geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.


8- Garantie 

8.1 Tenzij anders afgesproken verleent AVC voor door haar geleverde zaken slechts die garantie die zij van haar voorschakel kan betrekken. Geen garantie wordt gegeven op software waaronder inbegrepen besturingssystemen zoals geleverd door Microsoft.

8.2 Voor reparaties geeft AVC geen andere garantie dan bij het aangaan van de reparatieovereenkomst bepaald. Niettemin is AVC gerechtigd bij aflevering van de gerepareerde

zaak garantie alsnog te verminderen of uit te sluiten op grond van de tijdens de reparatie gebleken staat en/of ouderdom van de gerepareerde zaak.

8.3 Aanvaarding van een reparatieopdracht impliceert op zich nog geen enkele garantie.


9- Geschillen 

9.1 Alle geschillen tussen AVC en haar klant zullen uitsluitend berecht worden door de te Nederland bevoegde rechter. Voor een geschil tussen AVC en een klant die ondernemer is, onverminderd, de bevoegdheid van de Kantonrechter, in eerste aanleg slechts de Arrondissementsrechtbank

te Alkmaar bevoegd.

9.2 Op alle overeenkomsten en bij geschillen tussen AVC en een klant is steeds bij uitsluiting Nederlands recht toepasselijk.


10- De “AVC-werkwijze” voor reparaties

10.1 De "AVC-werkwijze" voor reparaties maakt deel uit van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van AVC. 

10.2 Reparaties kunnen worden aangeboden aan de balie van AVC dan wel door middel van een telefonische of schriftelijke reparatieaanvraag. AVC doet daarop een telefonisch reparatievoorstel. Indien zij in dat voorstel reeds een reparatieduur of een reparatieprijs indiceert, dan is steeds

vrijblijvend. 

10.3 Tenzij zij deze reeds aan de balie heeft aangenomen, doet AVC zo spoedig mogelijk nadat de reparatieopdracht tot stand is gekomen, de te repareren zaak bij de klant af te halen. De kosten daarvan worden aan de klant doorberekend. Indien de klant daar voorkeur aan geeft, kan zij de te

repareren zaak, nadat de reparatieopdracht is tot stand gekomen, alsnog aan de balie van AVC aanreiken. In dat geval worden haar geen afhaalkosten in rekening gebracht.

10.4 Zodra zij de te repareren zaak heeft ontvangen, zal AVC eerst een reparatiediagnose kunnen uitvoeren. Zo daar reden toe is, en ieder geval als dat haar door de klant bij het verlenen van de reparatieopdracht was verzocht, meldt AVC de uitslag van die diagnose met daarbij een (nadere)

schatting van reparatieduur en reparatiekosten aan de klant. De klant heeft in dat geval het recht om binnen acht dagen na ontvangst van dat bericht de reparatieopdracht te annuleren. In dat geval is de klant aan AVC alleen de kosten van die diagnose en de kosten van vervoer van de zaak verschuldigd.

10.5 Zodra zij de reparatie heeft voltooid, of ook indien de zaak irreparabel is gebleken, rapporteert AVC dit aan de klant. Zij doet de klant bij deze gereed melding tevens de factuur voor de reparatiekosten toekomen. Voor zoveel hierna van gereed of gerepareerd wordt gesproken, omvat

dat ook het irreparabel gebleken.In de factuur zijn de kosten van de retourzending inbegrepen. AVC kan de zaak onder rembours naar de klant retour zenden, dan wel de klant de keuze bieden tussen:

a- de gerepareerde zaak tegen contante betaling aan de balie van AVC afhalen; in dat geval wordt de klant voor de kosten van de retourzending gecrediteerd;

b- de factuur voldoen; in dat geval zal AVC de gerepareerde zaak binnen twee werkdagen na ontvangst van de gehele betaling aan de klant toezenden;

c- een éénmalige ideal betaling aanbieden via e-mail; in dat geval zal AVC de gerepareerde zaak binnen twee werkdagen na ontvangst van die betaling aan de klant toezenden.

10.6 Indien de klant de gerepareerde zaak niet afhaalt, de rembourszending wegens niet betaling terugkeert, of ook als de klant de factuur niet (althans niet geheel) voldoet, is AVC gerechtigd om na verloop van drie weken na de gereed melding een bedrag van € 2,50 per (gedeelte van een)

etmaal als kosten voor de bewaring van de zaak aan de klant door te berekenen.

10.7 AVC is steeds gerechtigd de zaak niet aan de klant terug te geven, voordat haar factuur (in voorkomend geval verhoogd met de hiervoor genoemde opslagkosten) geheel is voldaan. Na verloop van drie maanden vanaf de gereed melding is AVC gerechtigd een dan nog onder haar verblijvende

zaak na schriftelijke waarschuwing voor zichzelf te behouden, dan wel deze ten eigen bate te verkopen dan wel te vernietigen. In het laatste geval is de klant gehouden alle daarmee gemoeide kosten, inclusief milieukosten, aan AVC te vergoeden.

10.8 Softwarereparaties kunnen door ons ook via internet op afstand worden uitgevoerd (e-support/Hulp Op Afstand). Hierbij zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als deze zijn op fysiek aangeleverde apparatuur.ADRESGEGEVENS
Kanaaldijk 97
1831GB   Koedijk (gratis parkeren)
Leveringsvoorwaarden

CONTACT
Email: info@avc-computers.nl
Telefoon: 072-7504000
Fax: 072-7504001

OPENINGSTIJDEN WINKEL

  • Maandag GESLOTEN
  • Dinsdag t/m Vrijdag 13:00-18:00
  • Zaterdag 9:00-17:00